Medlemsvillkor / Terms of membership - Netauktion.se


INLEDNING (Swedish and further down the page, English)

Netauktion är en webbsida för Internetauktion som förvaltas av VAKab, Värderings och Auktionskonsulterna AB. Vår personal har en lång erfarenhet av att sälja egendom på auktion. Vårt mål är att tillföra en ny marknadsplats. Vi hoppas att både ni köpare och säljare vill vara med och utveckla en bra, opartisk och korrekt marknadsplats.

VAKab (Netauktion) värderar och säljer egendom för företag, konkursförvaltare, stat, kommun och myndigheter. VAKab varken köper eller säljer egendom för egen räkning.
VAKab:s inriktning/funktion är att som auktionsföretag mot provision förmedla egendom från säljare (uppdragsgivare) till köpare.
Netauktion® är varumärkesskyddat, nr: 404582

KÖPARE

Köpare kan vara både företagare (näringsidkare) och privatpersoner (konsumenter). Åldersgräns för medlemskap för privatperson är 20år. Köpare som deltager på auktionen Netauktion, skall följa de av VAKab:s satta regler och anvisningar. Högsta budgivare är bunden vid sitt bud och skall själva eller genom ombud på plats godkänna inropad egendomen. När godkännande skett kan för säljaren bindande köpeavtal träffas.

Vinnande budgivare är bunden vid sitt bud och har en rättighet (option) att köpa auktionsobjektet om reservationspris uppnås i samband med auktion eller efter förhandling.
Köpare är den som angivit det högsta budet efter att reservationspriset är uppnått. Vid lika bud eller eventuella tvister är det VAKab som ensamt och slutgiltigt avgör vilket bud som har företräde. Den som avlägger bud för annans räkning påtager sig fullt ansvar att fullfölja köpet. Det är den registrerade köparen som ansvarar för att köpet blir fullföljt.

Konsument som köper tjänster via Internet har som regel 14 dagars ångerrätt. För att delta på våra auktioner måste du dock oftast frånsäga dig din ångerrätt eftersom flertalet av auktionsobjekten härstammar från bland annat konkursbon och dödsbon. Information om villkoren går att läsa på varje objekt som finns på våra auktioner.

Vid tecknande av att bli medlem för att delta på auktionerna innebär detta att ni godtar reglerna för att ångerrätten kan ha upphört. Mer information finns att läsa under respektive objekt, se ”särskilda villkor”.

SÄLJARE

Säljare är den som anlitar VAKab att genom Netauktion auktionera ut egendom. I VAKab:s uppdrag ingår vanligtvis att testa, värdera och upprätta en beskrivning av egendomen. Säljaren ansvarar gentemot VAKab för att han äger egendomen och att inga skulder och rättsliga fel belastar egendomen. VAKab åtar sig att vara behjälplig vid kontakter med kunder även efter avslutad försäljning såsom vid reklamationsärenden. Säljaren förbehåller sig rätten till fri prövningsrätt samt att kunna avstå försäljningen pga felbeskrivning, tvist, tekniskt problem etc.

FÖRSÄLJNINGSOBJEKT

Egendom som utbjuds till försäljning finns normalt för visning och leverans vid VAKab:s auktionsanläggningar eller hos våra samarbetspartners. Försäljningsobjekten är begagnade och säljs i befintligt skick om inte annat anges. VDN-deklaration görs ej på fordon som säljs för konkursförvaltare och KFM samt ej lastbilsregistrerade fordon och fordon med ett beräknat försäljningsvärde under 30 000 kr.

INTERNETAUKTION (nätauktion)

Nätauktion hålls regelbundet under www.netauktion.se. Visning av försäljningsobjekten sker på de i objektsbeskrivningen angiven plats. För att kunna medverka i budgivningen på Internet krävs det att man registrerats sig som medlem och härigenom godtagit dessa medlemsvillkor. Budgivning kan ske hela dygnet fram tills auktionen avslutas. Vid angivet datum samt klockslag startar nedräkningen och auktionen avslutas när budgivningen varit avstannad i 3 minuter.
All tidnedräkning är beroende av klientens (användarens) klocka. Netauktion kan därför ej ansvara för att nedräkningen är 100% exakt. Vid auktionsavslut är det enligt Netauktions servers klocka.

Vinnande budgivare får efter avslutade auktioner ett vinstmail med mer utförlig information angående köpet där budet bekräftas och information ges om betalningsrutiner, handpenning, utlämning, mm. Vinnande budgivare är bunden till sitt bud och har en rättighet (option) att köpa försäljningsobjektet om reservationspris är uppnått eller godkänts i anslutning till avslutad auktion. Kan kontakt ej fås inom 24 timmar har VAKab rätt att erbjuda försäljningsobjektet till andra budgivare.

Vid tekniska problem, ej tillgång till Internet eller av annan orsak budgivning via Internet inte är möjligt, accepteras inropsuppdrag genom mailbud till info @ netauktion.se senast 60 minuter före auktionen avslutas. Av budet skall framgå budgivarens person-/företagsuppgifter, adress, telefon samt objekt och budsumma exkl inropsavgift. Registrerad medlem kan även bjuda personligen, på plats eller på vår anläggning i Hisings Backa/Ringön.

VAKab ansvarar ej för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare, pga tekniska problem, kommunikationsproblem etc. Ej heller ansvara VAKab om bud ej registreras, kontakt ej etableras efter budgivning eller fel budgivare kontaktas.

VISNING

Tider och plats för visning av försäljningsobjekt varierar varför vi ber er att kontakta oss innan ert besök. Det ankommer på budgivare att själv bilda sig en uppfattning om utbjuden egendom vid visning på plats. All utbjuden egendom säljs i befintligt skick. Den information som lämnas om egendomen är endast en allmän översikt/bedömning.

RESERVATIONSPRIS

Egendom som bjuds ut har reservationspris. Högst bud som avgivits kontrolleras mot säljarens reservationspris. Har ej reservationspriser uppnåtts reserverar sig uppdragsgivaren (säljaren) för att få godkänna högsta bud. VAKab underrättar den som avgivit högsta bud inom 24 timmar från det auktionen är avslutad. Kan kontakt ej fås inom 24 timmar har VAKab rätt att erbjuda försäljningsobjektet till andra budgivare.
Högsta budet är dock bindande även om det ej uppnår reservationspris, ert bud kan komma att godkännas i efterhand.

Är reservationspriset uppnått (framgår det med ett JA under budfliken) har köparen en rättighet (option) att köpa objektet.

FÖRHANDLING

Efter avslutad auktion där reservationspris ej är uppnått har högsta budgivare möjlighet att under 24 timmar från det att auktionen avslutades att höja sitt bud. Budgivaren kan också kvarstå med lagt bud.
Efter 24 timmar från att auktionen avslutades upp till 72 timmar har de budgivare som deltog på auktionen möjlighet att inkomma med högre bud.
Samtliga budgivare som deltar med bud under förhandlingen får information via mail.
Om reservationspriset uppnås under förhandlingen godkänns budet.

Under kundens inloggning kan mer information om objekt och förhandling finnas.
Det är dock inte alla objekt som går till förhandling under 72 timmar. Bud kan komma att godkännas tidigare.

INROPSAVGIFT

På Internetauktion (Netauktion) sker budgivningen exkl moms om inget annat anges. Slag/inropsavgift tillkommer på vinnande bud med 10% upp till max 20 000kr exkl. moms.

Inropsavgiften för varje objekt är angiven i objektets budruta. I budrutan kan ni också utläsa vad kostnaden blir totalt med eventuella skatter och avgifter.

Fast och/eller ingen slagavgift kan förekomma.

BUDGIVNINGSSTEG

Netauktion använder sig av fasta budgivningssteg enligt följande:

0 - 4 999kr = 100kr.
5 000 - 9 999kr = 200kr.
10 000 - 19 999kr = 300kr.
20 000 - 59 999kr = 500kr.
60 000 - 99 999kr = 1 000kr.
100 000 - 200 000kr = 2 500kr.
>201 000kr = 5 000kr.

Det är dock fritt för budgivaren att erlägga högre bud än det förvalda.

AUTOMATISK BUDBEVAKNING

Alla kunder med minst fem betalda betalningsunderlag kan aktivera automatiskt budbevakning. Övriga kunder måste ansöka om funktionen och då aktiverar vi funktionen manuellt efter en godkänd kreditprövning. Skicka i sådana fall ansökan till info@netauktion.se, ange kundnummer samt org.nr alt. personnummer.

- Alla bud upp till maxbudet är bindande vid vunnen auktion.

- Om två budgivare lägger ett maxbud på samma vara så omvandlas det lägre maxbudet automatiskt till ett bud.

Exempel. Nuvarande bud på objektet: 900kr. Tidigare maxbud: 3000kr. Nytt maxbud av dig: 5000kr. Budet omvandlas då till: 3000kr + lägsta budökning.

- Netauktion/VAKab ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som åsamkas budgivare eller uppdragsgivare utifrån ovanstående eller om bud ej registrerats, vid t.ex. fel på dator, kommunikation etc.

HANDPENNING

Vid accepterat bud skall full betalning erläggas inom tre arbetsdagar efter auktion om ej annat överenskommits. Handpenning kan, efter överenskommelse, erläggas med 20% av budsumman dock max 100 000 kr.
Transportköp eller anvisning i efterhand till annan köpare medges ej.

SLUTBETALNING & LEVERANS

Slutbetalning erlägges inom 3 dagar. Köparen skall själv eller genom ombud på plats besiktiga och godkänna egendomen. Härefter tecknas för båda parter bindande köpeavtal. Leveransgodkännande och avhämtning av inropad egendom
skall ske inom 5 dagar från auktionsdagen, om inte utlämning är förlagd till specifikt datum.

All egendom skall slutbetalas före avhämtning. Om utlämning skett trots att slutbetalning ej fullföljts förbehåller sig VAKab rätten att återta ej fullbetald egendom.

En administrativ kostnad om 1 500kr exkl. moms per fordon tas ut för hantering av fordon som skall exporteras. Denna kostnad måste vara betald i sin helhet innan fordonet kan lämna landet.

Återbetalning av moms (VAT) sker på momsbelopp där återbetalning är högre än 500kr. Under detta belopp, återbetalas ej.

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT

Man bör ha i beaktande att begagnade varor ofta kan ha brister. De varor som säljs på auktion via Netauktion är begagnade och säljs i befintligt skick om inte annat anges, vilket även följer av 19 § Köplagen respektive 17 § Konsumentköplagen.

Det åligger köparen att noggrant undersöka inropad vara före avhämtning, vilket köpare får möjlighet till både vid visning före auktion samt före avhämtning efter det att vara ropats in. Köparen får därigenom möjlighet att säkerställa att varan motsvarar köparens förväntningar med hänsyn till det pris köparen erbjuder.

VAKab åtar sig att upplysa köpare om eventuella fel och brister i varor som VAKab känner till och som inte kan förväntas upptäckas vid köparens undersökning av varan inför avhämtning.

SÄLJARENS ANSVAR FÖR FEL I VARAN

Med hänsyn till köparens undersökningsplikt, se under rubriken ”Köparens undersökningsplikt” ovan, har köpare inte rätt att göra gällande fel i vara som hade kunnat upptäckas vid undersökning innan avhämtning/påbörjad leverans. Köpare som inte är konsument har inte rätt att göra gällande något fel som denne inte påtalat för säljaren eller VAKab innan avhämtning/påbörjad leverans.
Om fel föreligger och detta reklamerats i rätt tid har säljaren har rätt att avhjälpa felet inom skälig tid. Om avhjälpande inte sker har köparen rätt att frånträda köpet och återfå redan erlagd köpeskilling förutsatt att varan återlämnats i samma skick som vid köpet. Återlämning av varan ska i förekommande fall göras till VAKab som tar emot varan för säljarens räkning.

Enligt överenskommelse med säljaren i varje enskilt fall kan VAKab bistå parterna i reklamationsärenden och vid avhjälpande av eventuellt fel i vara.

SKRIVFEL OCH TEKNISKA PROBLEM

VAKab Värderings och Auktionskonsulterna AB reserverar sig mot eventuella tryck/skrivfel på sina webbsidor och publikationer. Vi kan ej heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

VAKab har rätt att avstå från försäljningsförmedling, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivning skall göras om pga oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker.

VAKab ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som åsamkas budgivare eller uppdragsgivare utifrån ovanstående eller om bud ej registrerats, vid t.ex. fel på dator, kommunikation etc.

REKLAMATIONER

Reklamation av köparen med anledning av fel i vara ska ställas till säljaren. Reklamationsmeddelande får emellertid överlämnas till VAKab som åtar sig att vidarebefordra detta till säljaren. Reklamation som avser fel i vara ska anses ha gjorts vid den tidpunkt som reklamationsmeddelandet kommit VAKab tillhanda om inte säljaren fått del av reklamationen dessförinnan.

Köpare som är konsument ska göra reklamation inom den tid som föreskrivs i lag. Köpare som inte är konsument ska göra reklamation före avhämtning eller påbörjad leverans. Säljaren eller VAKab har inget ansvar för fel som reklamerats för sent.

LEVERANSGODKÄNNANDE

Är du som köpare näringsidkare/handlare är det extra viktigt att kontrollera egendomen före eller vid avhämtningen eftersom reklamationer från näringsidkare efter leverans inte beaktas. Väljer du att hämta egendomen via ombud eller transportföretag kan du inte godkänna objektet när du fått det till dig. Vill du påtala något skall detta göras innan egendomen lämnar VAKab:s försäljningsställe.

MOMS

Övrig egendom säljs normalt exklusive moms då dessa auktioner främst vänder sig till näringsidkare. Företagare kan kontrollera med sin revisor i vilka fall moms är avlyftbar för dem.
Den som inte är näringsidkare bör således observera att moms tillkommer på angivet högsta bud.
Definitioner som används under auktioner är exkl. moms samt ej avd. moms. Vid avlyftbar moms anges buden/objektet exkl. moms.
Vid EJ avlyftbar moms anges buden/objektet ej avd. moms.

BETALNINGSVILLKOR

Betalning skall ske kontant (kontor Ringön) eller enligt följande alternativ:
- Bankkort (kreditkort accepteras ej).
- Postväxel (överlåten postväxel accepteras ej).
- Direktinsättning via följande banker; Swedbank, Nordea, SEB samt Handelsbanken.
- Bankkort, via inloggning under ert konto på Netauktion.

Betalning till SEB, clearing:5020 konto:11 994 91
Ange alltid betalningsunderlags-/fakturanummer som insättningsreferens.
Observera att bankens kostnader tillkommer om betalningsunderlags-/fakturanummer ej är angivet. Denna kostnad är i nuläget från 100kr och uppåt. Därför är det viktigt att ni korrekt märker insättningen alternativt hjälper till att spåra denna om detta är glömt vid betalning.

Iban-nummer: SE0950000000050201199491
Bic-kod: ESSESESS
Bank Adress:
SEB
10640 STOCKHOLM

Om kund är kreditgodkänd hos VAKab Netauktion kan sålda objekt faktureras för omgående betalning. Betalning skall dock ske före avhämtning. Säljaren har ingen skyldighet att lämna ut objektet förrän betalning erhållits.
Om köpeskilling inte erlagts inom angiven tid har säljaren rätt att besluta om att häva köpet eller fullfölja detsamma. Säljaren har i så fall rätt att ta ut ersättning för samtliga kostnader i anledning av avtalsbrottet.


KÖPARENS BETALNINGSDRÖJSMÅL

Erlägger inte köpare betalning i tid äger VAKab rätt att vidtaga en eller flera av nedanstående åtgärder:
- kräva betalning.
- debitera dröjsmålsränta om diskonto +8%
- häva köpet.
- sälja egendomen till annan utan att dessförinnan lämna meddelande härom.

I samtliga fall äger VAKab rätt att erhålla ersättning för kostnader beträffande förvaring, transporter, nödvändiga reparationer, försäljningsomkostnader, försäkringar och andra kostnader hänförliga till objektet.

Säljs egendomen på nytt äger VAKab rätt att uttaga ersättning för samtliga återstående fodringar bolaget har gentemot köparen.

KÖPARENS DRÖJSMÅL MED AVHÄMTNING

Avhämtar köparen inte sålt objekt inom 10 arbetsdagar äger VAKab rätt att för säljarens räkning vidtaga följande åtgärder:

- låta transportera objektet till köparen på köparens bekostnad.

- debitera lagerkostnad med 50kr/dag och påbörjad m2. Vid lagertid om max 1år eller där lagerkostnad överstiger varans värde, äger VAKab rätt att sälja om varan för att täcka innestående lagerkostnader.

- häva köpet samt erhålla skadestånd i enlighet med tillämplig köpsrättslig lagstiftning. VAKab äger rätt att ur influtna medel uttaga ersättning för kostnader med anledning av avtalet och hävning samt för förlust i övrigt i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning.

Vid avhämtning av objekt gällande auktion på annan plats än vid våra anläggningar, se separata avhämtningsvillkor på respektive försäljningsobjekt. Observera att vid avhämtning av objekt på annan plats där specifikt datum och tid är angett ej avhämtats kommer detta kvarlämnas om inget annat är överenskommet. Kvarlämnade objekt kan därefter ej gå att avhämta.

SEKRETESSPOLICY FÖR NETAUKTION.se

Följande sekretesspolicy gäller för insamling av information via webbplatsen Netauktion.se. Genom att använda webbplatsen Netauktion.se godkänner du den hantering av personuppgifter som anges i denna policy.

Insamling av dina personuppgifter
För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen Netauktion.se måste du skapa ett konto. När du skapar ditt eget konto kommer vi efterfråga viss information, inklusive din e-postadress. Om du väljer att företa köp på Netauktion.se begär vi all information som erfordras för fakturering och leverans. Information som insamlas via Netauktion.se kan komma att kombineras med information som erhållits från andra tjänster på Netauktion.se.

Netauktion.se samlar vid besök även in viss information om ditt operativsystem och din browser, för att kunna öka servicegraden i samband med den tekniska utvecklingen. Informationen kan inkludera: din IP-adress, typ av browser, domännamn, antal besök, populära sökningar. Informationen används av Netauktion.se för att utföra de tjänster som finns på webbplatsen, för att upprätthålla tjänsternas kvalitet och för att tillhandahålla generell statistik angående användningen av webbplatsen Netauktion.se.

Användning av dina personuppgifter
Netauktion.se samlar in och använder dina personuppgifter för att driva webbplatsen Netauktion.se och för att leverera de tjänster som du har efterfrågat. T ex använder vi din e-postadress för att översända servicerelaterade meddelanden, nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial eller reklamerbjudande. Du kan alltid välja själv om du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och reklamerbjudande. Dock anses vissa servicerelaterade meddelande såsom information om orderstatus och konto, betalningar etc utgöra väsentlig del av tjänsten.
Netauktion.se samlar in ditt personnummer/organisationsnummer för att öka säkerheten och för att kunna ha möjlighet att kontrollera kreditvärdigheten.

Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som du tillhandahåller på webbplatsen inte att vidarebefordras utanför Netauktion.se och dess kontrollerade dotterbolag och närstående bolag utan ditt tillstånd.

Webbplatsen Netauktion.se kan komma att lämna ut dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om Netauktion.se i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits Värderings och Auktionskonsulterna VAKab AB eller webbplatsen Netauktion.se, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Värderings och Auktionskonsulterna VAKab AB och webbplatsen Netauktion.se eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av tjänster tillhandahållna av Netauktion.se, dess webbplatser eller personer ur allmänheten.

Personuppgifter som insamlas av Netauktion.se kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där Netauktion.se har sin verksamhet.

Netauktion.se kan komma att med jämna mellanrum sända ut e-post som informerar dig om teknisk service, information om konton och orderstatus eller nyheter om ändringar och uppdateringar av webbplatsen.

Som del i ditt medlemskap hos Netauktion godtar du att vi skickar auktionsuppdateringar till dig via SMS. Du kan stänga av denna funktion under inställningar men vi rekommenderar att du har den på för att inte missa kritisk information om auktionerna som du deltar i. Vi kommer aldrig skicka reklam eller information inte direkt relaterat till dom objekt du intresserat dig av på sidan, via bud eller aktiv begäran av påminnelser.

Skydd av dina personuppgifter
Värderings och Auktionskonsulterna VAKab AB är inriktat på att skydda dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Tex så lagrar vi dina personuppgifter på säkrade datorservrar som befinner sig i kontrollerade miljöer. När vi överför konfidentiell information (tex kreditkortsnummer) via Internet, skyddas den med kryptering, av säkerhetsprotokollet SSL (Secure Socket Layer). Netauktion.se sparar aldrig kreditkortsnummer.

För åtkomst till ditt Netauktion.se konto krävs lösenord, som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av ditt lösenord. Lämna aldrig ut information om ditt lösenord till någon annan person. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut ur datorn för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Missbruk av ditt användarkonto
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Netauktion.se, förbehåller sig Netauktion.se rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen Netauktion.se och de tjänster Värderings och Auktionskonsulterna VAKab AB tillhandahåller både på Netauktion.se via tjänster på andra webbplatser och i andra medier. Respekteras inte avstängningen från ovan nämnda tjänster kommer Värderings och Auktionskonsulterna VAKab AB att söka rättsliga påföljder.

Användning av cookie-filer
Denna webbplats använder cookies för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internet-upplevelse och session-cookies för att hantera ditt besök på Netauktion.se, tex innehållet i din varukorg, vilka sidor du ska komma till när du följer länkar, mm.
En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbserven att du har återvänt till specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen. Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om du föredrar det. Om du väljer att tillåta din dator att acceptera cookie-filer kan du även välja att automatiskt loggas in på webbplatsen Netauktion.se.

Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte tillfullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på Netauktion.se. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbläsarfönster stängs, om du stänger av funktionen även för session-cookies för Netauktion.se kommer du inte att kunna genomföra inköp, inloggning eller andra väsentliga funktioner för att handla på Netauktion.se.

Vissa brandväggs programvaror (firewalls) stänger av cookies hanteringen, dessa måste också konfigureras korrekt för att siten ska fungera som önskas.

Ändring av policy
Netauktion.se uppdaterar ibland denna sekretesspolicy. Om det sker väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy kommer Netauktion.se att meddela dig detta genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen, vid inloggning av ditt medlemskonto. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om hur Netauktion.se hjälper till att skydda din information.

GDPR

Med personuppgifter avses de uppgifter som sparas när ett medlemskonto skapas på Netauktion.se. Dessa uppgifter innefattar organisations-/personnummer, adress, mailadress och telefonnummer.

Vad personuppgifterna används till

Underlag för bokföring
Personuppgifterna används för att kunna skapa ett betalningsunderlag för de fall en medlem köper något på auktion. Då Netauktion förmedlar egendom så krävs dessa uppgifter av bokföringslagen för att knyta samman köpande och säljande part. Kvitton och betalningsunderlag skickas ut per e-post.
Rättslig grund: fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Kommunikation med medlem
Såväl telefonnummer som e-postadress kan också användas för att kommunicera påminnelser om betalning, förhandling av auktionsobjekt eller kommande utlämningar av auktionsgods.
Rättslig grund: intresseavvägning.

Marknadsföring
Netauktion skickar i genomsnitt ut 1-2 nyhetsmail per vecka. Dessa nyhetsmail väljer medlemmar själva om de vill ta del av i samband med registrering av konto. Medlemmar kan när som helst välja att avaktivera nyhetsmailen från Netauktion via sin inloggning.
Rättslig grund: intresseavvägning och samtycke.

Support
Personuppgifter kan också användas för att vid dialog identifiera medlemmen som kund och därigenom kunna erbjuda bättre information vid frågor gällande auktioner.
Rättslig grund: intresseavvägning.

Säkerhet och förhindrande av missbruk
Netauktion behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra:
- Missbruk
- Användning av våra tjänster som strider mot våra villkor
- Lagbrott
Rättslig grund: fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Vilka vi lämnar ut personuppgifter till

Payex- Data som krävs för att kunna genomföra en kortbetalning.
Köpare/säljare- Då Netauktion endast förmedlar varor så delges säljaren av varorna köparens personuppgifter och vice versa i enlighet med bokföringslagen.
Myndigheter- På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Personuppgifterna sparas så länge det finns ett dokumenterat syfte för detta med hänvisning till bokföringslagen.

Hur skyddas personuppgifterna

Netauktion använder sig av SSL och kryptering av lösenord för att behandla och kommunicera känslig information så som personuppgifter på ett säkert sätt.

FORUM OCH LAGVAL

Samtliga förhållanden mellan VAKab å ena sidan och uppdragsgivare (säljare) eller köpare å andra sidan ska regleras enligt svensk lag och vid tvist får talan endast väckas där VAKab har sitt säte om inte annat gäller enligt tvingande lag.

VILLKORSÄNDRINGAR

VAKab/Netauktion förbehåller sig rätten att justera dessa villkor.

KUNDTJÄNST

Vår kundtjänst nås per mail och besvaras normalt inom 24 timmar.

Måndag - Fredag 09.00 - 18.00
Lunchstängt 12.00-13.00

eller via mail info@netauktion.se
Terms of membership


INTRODUCTION

Netauktion.se is an internet auction website run by VAKab, Värderings och Auktionskonsulterna AB. Our staff is highly experienced and competent in auction trade. We hope that both buyers and sellers will join our marketplace.

VAKab (Netauktion) perform valuations and sell assets on behalf of companies, liquidation managers, various communal and governmental bodies. VAKab:s purpose is to act as an intermediary between buyers and sellers of assets, by performing an auction for a commission fee. VAKab neither purchases nor sells assets for its own profit.

Netauktion® is copyright protected with no: 404582

BUYER

The buyer that wins the auction is bound by his/her bid. He/she has the right to purchase the item if the reservation price has been reached through auction or negotiation of the item. The buyer is identified as the person/company who has given the highest bid once the reservation price has been reached. If there are more than one bid of equal value or in the eventuality of any discrepancies or disagreement VAKab is the only instance which has the right to decide on which bid is the winning bid. Full responsibility is accepted by the person or company who makes the bid even if it is done for another party. The registered buyer is responsible for adhering to the full terms and conditions and to carry the purchase to completion.
Buyers can be either a company or a private person. Buyers who decide to register with Netauktion must comply with the rules and regulations outlined by VAKab. The buyer who leaves the highest bid is bound by the bid and must inspect and agree, in person or through appointed person, the item which has been purchased. Once agreement has been given the buyer and seller complete a binding purchase agreement each other.

Consumers who buy services via the Internet usually have a 14-day right of withdrawal. To participate in our auctions, however, you usually have to give up your right of withdrawal because most of the auction items originate from bankruptcy estates and death estates. Information about the terms can be read on each item available at our auctions.

By signing up to become a member to participate in the auctions, this means that you accept the rules that the right of withdrawal may have expired. More information can be read under each object, see "special conditions".

SELLER

The seller is the person or company who employs VAKab to auction the property for them. In employing VAKab testing, valuation and creating a full and complete description of the item for auction is agreed. The seller is responsible to prove that he/she owns the property and that no debts or legal discrepancies are attached to the property. VAKab will assist in contacts with buyers even after the sale is concluded for example in a case of reclamation. The seller reserves the right to select the most suitable buyer and to cancel the sale due to incorrect description of the item, technical problems and disagreement/discrepancies of the sale.

ITEM FOR AUCTION

Any property available for purchase through auction is usually available for viewing and delivery at the VAKab warehouse or with one of our partner companies. The items for auction are second hand and are sold as presented unless otherwise stated. The buyer holds responsibility in checking the state of the item during the viewing or before the item is picked up. The buyer is solely responsible for accepting the item and that it corresponds with the expectations in terms of age, description and price.

INTERNET AUCTION

Internet auction takes place regularly on the website www.netauktion.se. Viewings of the Items of Auction takes place as outlined in the information and the description for each item. To be able to participate in the auction at the website www.netauktion.se the any participant must be registered as a member and accept the terms & conditions for membership. The bids can be made throughout the day and night until the auction is completed. By given date and time the countdown to the end of the auction begins and the auction is completed when the bids have been stagnant for 3 minutes.
All count-down in time is dependent on the registered member’s clock (CPU time) Netauktion can therefore not be held responsible for 100% correct count-down in time. The end of the auction is determined by the (CPU) clock of the Netauktions server.

The successful bidder will receive an email immediately after the bidding has closed. This email will contain more extensive information about the purchase where the bid is confirmed and information regarding payment terms, deposit and exchange will be provided. The winning bidder is bound to the bid he/she has made. He/she has the right to buy the item if the reservation price has been reached or agreed in connection with the completed auction. If no contact can be made with the highest bidder within 24 hours then VAKab reserves the rights to offer the item to other bidders.

Should any technical problems arise, such as unavailable internet access bids via mail: info @ netauktion.se are accepted. These bids must be made 60 min before the completion of the auction by the latest. If such a bid is made the following information must be provided: The bidders personal / company information, address, telephone number, the item the bid is regarding and the amount the bid is for (exclusive of the winning bid fee) The registered member can also make a bid in person at our site of business in Gothenburg Freeharbour (Hisings Backas Frihamn).
VAKab is not responsible for damage to goods or loss of goods that the bidders or employers are subjected to due to technical problems, communication problems or other such problems over which the company have no power. VAKab is also not responsible for non registered bids, failure to establish contact after the bid. VAKab is also not responsible for any loss if the wrong bidder is contacted.

VIEWINGS

Depending on the item on auction the time and place varies so please contact VAKab before you plan your visit. It’s the bidders responsibility to establish a concept of the item at the site. All the items are sold as they are in their current state. The information provided regarding the item is only a general description and overview and further details should be requested at the viewing if required.

RESERVATIONPRICE

All items at the auction have a reservation price. The highest bid given by the buyers gets checked against the reservation price. If the reservation price is not reached the seller reserves the right to agree the highest bid. VAKab will contact the highest successful bidder within 24 hours of the completed auction. The highest bid is binding even if the reservation price is not reached and the bid can be agreed after the conclusion of the auction.
If the reservation price is reached (indicated with a JA on the bidding tab) then the bidder has the right to buy the item.

NEGOTIATION

After the auction has ended, where the reservation price has not been reached, the highest bidder has the opportunity to raise his bid for 24 hours from the end of the auction. The bidder can also remain with the placed bid.
After 24 hours from the end of the auction up to 72 hours, the bidders who participated in the auction have the opportunity to submit higher bids.
All bidders who participate with bids during the negotiation receive information via email. If the reservation price is reached during the negotiation, the offer is approved.

During the customer's login, more information about objects and negotiation can be found. However, not all items are negotiated for 72 hours. Bids may be approved earlier

BIDDING FEE

At internetauction (Netauktion) all bids are made excluding VAT, unless other information is provided. A bidding fee will be added onto the winning bid, adding a total of 9% excluding VAT, to a maximum fee of 20 000 kr excluding VAT. To any auction.

The total bidding fee is show in the bidding box of each auction. Where you will also find a summary of all costs and taxes.

Variations and exceptions can occur.

BIDDING LEVELS

Netauktion are using set levels for making bids as outlined below:

0 - 4 999Skr = 100Skr.
5 000 - 9 999Skr = 200Skr.
10 000 - 19 999Skr = 300Skr.
20 000 - 59 999Skr = 500Skr.
60 000 - 99 999Skr = 1 000Skr.
100 000 - 200 000Skr = 2 500Skr.
>201 000kr = 5 000Skr.

It is however allowed for the bidder to make an increased bidding level than the preselected ones.

DEPOSIT

When a bid has been accepted full payment must be made within 3 working days of the completed auction providing no other terms have been explicitly stated or agreed. The deposit can, after agreement, amount to 20% of the agreed bid. It can however not exceed 100 000 Sek. The sale can not be transferred to another company should the full payment for the item be outstanding. Once the full payment has been made it is up to the buyer to dispose of the item.

FINAL PAYMENT AND DELIVERY

The final payment must be made within 3 working days. The buyer must personally or through another party view and be in agreement regarding the item. When this has been done a binding purchase/sales document is completed and signed by both buyer and seller. Delivery or pick up of the purchased item must be made within 5 working days of the completed auction. This is valid for all items unless the provision of the item is set for a specific date.
All items must be fully paid for before they are removed. If the removal of an item has occurred without the full payment having been made VAKab reserves the right to reclaim the item.

An administrative cost of SEK 1,500 excluding VAT per vehicle is charged for handling vehicles to be exported. This cost must be paid in full before the vehicle can leave the country (Sweden).

Refund of VAT (VAT) is made on VAT amount where the refund is higher than SEK 500. Under this amount, non-refundable.

RESPONSIBILITY OF EXAMINATION BY THE BUYER

It should be considered that second hand items often have flaws. The items sold on auction at Netauktion.se are second hand and sold as presented unless otherwise stated, which also follows from 19 § Köplagen and 17 § Konsumentköplagen.

It is the responsibility of the buyer to carefully investigate the goods being picked up prior to collection, which the buyer is given the opportunity both when displaying before auction and before pickup after the goods have been won. The buyer is thus given the opportunity to ensure that the product corresponds to the buyer's expectations with regard to the price the buyer offers.

VAKab undertakes to inform purchasers of any errors and deficiencies in goods that VAKab knows about and which cannot be expected to be discovered during the buyer's investigation of the goods prior to collection.

THE SELLERS RESPONSIBILITY FOR ANY FAULTS OF THE ITEM

With regard to the buyer's examination duty, see under the heading "Buyer's investigation duty" above, buyers do not have the right to claim errors in goods that could have been discovered during investigation before collection / commenced delivery. Buyers who are not consumers do not have the right to claim any errors that they have not complained to the seller or VAKab prior to the collection / commencement of delivery.
If there is an error and this is advertised in due time, the seller has the right to rectify the error within a reasonable time. If remedial action is not taken, the buyer has the right to withdraw from the purchase and recover the purchase price already paid, provided that the goods have been returned in the same condition as during the purchase. Return of the goods shall, where appropriate, be made to VAKab, which receives the goods on behalf of the seller.

According to agreement with the seller in each individual case, VAKab can assist the parties in complaint cases and in remedying any errors in the goods.

TYPE ERRORS AND TECHNICAL PROBLEMS

VAKab Värderings och Auktionskonsulterna AB are protected against any typing or printing errors on their website and publications. It cannot be guaranteed that the pictures give an exact representation of the items true likeness.

VAKab reserves the right to cancel the sales mediation of an item, disregard bids from buyers and determine if the bids will need to be redone due to technical problems, type errors or any discrepancies regarding the bids for the items. VAKab are not responsible for any costs, injury or follow-on injury the bidder is exposed to based on the above. VAKab is also not responsible if bids are not registered correctly such as computer or communication errors.

RECLAMATION

Complaints from the buyer as a result of defects in goods shall be submitted to the seller. However, a complaint notice may be submitted to VAKab who undertakes to forward this to the seller. Complaints relating to defects in goods shall be deemed to have been made at the time when the complaint message was received by VAKab unless the seller received part of the complaint beforehand.

Buyers who are consumers must make a complaint within the time stipulated by law. Buyers who are not consumers must make a complaint prior to pickup or delivery. The seller or VAKab has no responsibility for errors that have been advertised too late.

AGREEMENT OF DELIVERY

If the purchase of an item through the auction is carried out by a business it is extra important to check the item before the delivery is completed since any reclamation by a business is invalid. If the item is picked up through another party or distribution company the verification of the state of the item cannot be made when it reaches the buyer. If there are any issues with the item this must be brought to VAKab’s attention before it leaves the company’s premises.

VAT

Items sold on auction are normally devoid of VAT since the auctions tend to attract businesses and companies. Business buyers should check with their accountant / finance manager in which cases VAT is rechargeable.
Any private buyers should remember that VAT will be added to the highest bid.

PAYMENT TERMS

Payment must be made in cash or by any of the means below;
- Bankcard (credit cards are not accepted).
- Postal money transfer (postal money transfers are not transferrable).
- Direct bank transfer via any of the following banks, Swedbank, Nordea, SEB and Handelsbanken.
(IBAN: SE0950000000050201199491 BIC: ESSESESS)

Any payments through banks (internet or direct banking) should be made to SEB account number:5020 1199491. SEB 10640 STOCKHOLM.
Always provide the invoice number or instant payment document number as the payment reference.

If a registered member is allowed to buy items on credit through VAKab Netauktion any sold Item can be invoiced for immediate payment. Payment must be made in full before the item is picked up and removed from the VAKab premises. The seller reserves the right to refuse to provide the item until full payment has been made.
If the deposit has not been paid within the required period of time the seller has the right to make a decision regarding a possible cancellation of the sale. The seller have the right to request compensation for any costs in connection with the cancelled sale.

PAYMENT DELAY BY THE BUYER

In the event of the buyer not making the required payment within the stated time period VAKab reserves the right on behalf of the seller to carry out one of the following acts:
- demand payment
- charge delay costs of +8% of the bid amount
- cancel the purchase
- resell the item without any prior notification to the buyer. VAKab reserves the right to decide on the starting price as well as any reservation price to be determined.
VAKab reserves the right to claim compensation for any costs that could arise from storage, transport, necessary repairs, resale costs, insurance and any other costs relating to the item.

If the item is re-sold VAKab reserves the right to claim compensation for any outstanding debts the buyer has with VAKab.

BUYER DELAY IN COLLECTING THE ITEM

If the buyer does not collect the sold item within 10 working days VAKab reserves the right on behalf of the seller to carry out the following actions;
- transport the item to the buyer and recover the cost of transport from the buyer
- cancel the purchase and claim damages according to sales law (köpsrättslig lagstiftning). VAKab reserves the right to claim compensation for any costs risen from the purchase and any loss in relation to the cancel purchase in accordance with suitable sales law (köprättslig lagstiftning.)
If collection of the item is made from any other place than VAKab’s premises separate collection terms and conditions apply as outlined in the description of the item.

SECURITY POLICY FOR NETAUKTION.se

The following security policy applies to the collection and storage of information through the website Netauktion.se. By using the website Netauktion.se implicit agreement is given regarding collection and storage of personal details as outlined in this policy.

Collection of personal details
To be able to use certain functions at the website Netauktion.se all members must create an account. When the account has been created certain information must be provided including the members email address. Should the member choose to buy items at Netauktion.se all information required to ensure correct invoicing and delivery will be collected. All information collected through Netauktion.se can be combined with information with information acquired through other services at Netauktion.se.

Netauktion.se collects certain information regarding any visitors operation system and internet browser to increase the quality of service to the users in the technical progress of the website. Such information includes; IP-address, browser type, domain name, number of visits and popular searches. The information is used by Netauktion.se to enable the services available at the website, to ensure the quality of these services and to enable statistics regarding the analysis of the use of the website Netauktion.se.

Use of the personal details
Netauktion.se collects and uses the personal details provided to enable the smooth running of the Netauktion.se website as well as delivering the services required by the user. The members email address is for example used to convey messages relating to services, newsletters and marketing publications as well as related advertising material. The members can themselves select to not receive these messages. Some messages such as information regarding order status, accounts, payments will be required for the essential running of the services on the website. Netauktion.se collects your date of birth (personnummer) and company number (organisationsnummer) to increase the security of the website and to enable credit checks.
Personal details collected at the website will not be forwarded to any other company outside of Netauktion.se and their inspected and controlled associated companies without the members permission. Following instances are exceptions and are treated differently as outlined below;
The Netauktion.se website is allowed to forward any members details if so required by the law. Also if Netauktion.se in good faith consider it to be necessary to:
(a) fulfill legal requirements regarding a legal decision that Värderings och Auktionskonsulterna VAKab AB or Netauktion.se has been made aware of, (b) protect and defend the rights or property belonging to Värderings och Auktionskonsulterna VAKab AB or the Netauktion.se website, (c) due to extraordinary circumstances protect the personal security of any user of services provided by the Netauktion.se website or any public persons.

Personal information collected by Netauktion.se can be stored and managed within the EU and in any other country where Netauktion.se is an active business.
Netauktion.se can send emails informing any member of technical services, account information, order status or news of changes and updates to the website at regular intervals.

As part of your membership with Netauktion, you accept that we may send auction updates to the mobile number you provide us. These messages can be disabled on the settings page, but doing so might mean you miss critical information about the auctions you are participating in. We will never send advertising or information not directly related to the items you are interested in on the site. (Here defined as items you have bid on, or made an active request for SMS notifications from)

Protecting the members personal details
Värderings och Auktionskonsulterna VAKab AB is dedicated to protect any members personal details. Extensive security techniques and processes are being used to protect any members personal details from being illegally accessed, used or forwarded to any unlawful instances. The members personal information are being stored on secure servers in a controlled environment. When transfer of confidential information (such as bankcard details) via Internet is made, the information is protected by protected by security protocol SSL (Secure Socket Layer). Netauktion.se never save bank card numbers.

To access the Netauktion.se account a password is required. This is personal information and each member is responsible for keeping the password safe and secure from misuse. Any member should never give anyone their personal password to use. If the computer used by a member is shared with others the member should always log out to protect personal information from incorrect use.

Misuse of the membership and account
If illegal activity or other misuse of services provided by Netauktion.se takes place Netauktion.se reserves the right to deny the member access to the Netauktion.se website and any services provided by Värderings och Auktionskonsulterna VAKab AB. This is applicable to the Netauktion.se website services and other websites and media. If the restrictions and denied access to aforementioned services are not adhered to then Värderings och Auktionskonsulterna VAKab AB will take legal action.

Use of Cookies
The website uses cookies to ensure a personalized internet service is delivered. Session-cookies are used to manage the visit to the Netauktion.se website such as the contents in any members shopping basket, which pages are reached through the links etc.
A cookie is a text file located on the computer hard drive. Cookie files cannot be used to run programs or insert viruses on the members computer. A is a unique file allocated to a specific member and can only be accessed by the web server in the domain where it was created. One of the main reasons for using cookies is to provide information to the web server that a specific website has been accessed. This enables a personalized experience to ensure a smooth use of the websites and services provided. Each member can choose to accept or reject a cookie. Most web browsers accept cookies automatically but it is usually possible to alter these settings if this is required. If the member chooses to allow cookies it is also possible to enable automatic log-in at the Netauktion.se website.

If the cookie functionality is disabled it is possible that a member cannot completely utilize the interactive functionality at the Netauktion.se website. Session-cookies are deleted from the members hard dreive when all the browser windows are closed and the browser session terminated. If the session-cookies functionality is disabled for Netauktion.se the members will not be able to complete purchases, log in or carry out other essential actions to use Netauktion.se.

Certain firewall programs automatically disables cookies. These programs must be managed to ensure the configuration allows cookies to enable the correct use of the site.

Changes of security policy
Netauktion.se will at times update the abovementioned security policy. If any essential changes to the policy are made Netauktion.se will inform the members of any changes made. This will be done through publishing a clear and obvious message at the site which is displayed at the time of log-in to the membership account. It is recommended that the members regularly review this security policy to keep informed of how Netauktion.se ensures the protection of your personal information.

GDPR

Personal information in this case refers the information that is saved when an account is created at Netauktion.se. This information includes organization number, address, e-mail address and phone number.

What your information is used for

Accounting purposes
The personal information is used to create invoices if a member makes a purchase on one of our auctions. Since Netauktion mediates goods the information is mandatory by the accounting act to connect the selling- and buying party. Invoices and receipts are sent out by e-mail.
Legal basis: performance of agreements and legal obligation.

Communication with member
Phone number as well as e-mail address can be used to communicate reminders regarding payment, negotiation of auction lots and upcoming pick up’s of won auctions.
Legal basis: balancing of interests.

Marketing
Netauktion sends on average 1-2 newsletters every week. These news letters are optional to be received by the member when an account is created. Members can at any time choose to decline receiving newsletters by logging into Netauktion and change their settings.
Legal basis: balancing of interests and consent.

Support
Personal information can also be used in dialogue to identify the member as a customer and through this offer better information regarding questions related to auctions.
Legal basis: balancing of interests.

Security and prevention of misuse
Netauktion handles personal information with the purpose of discovering and preventing:
- Misuse
- The use of our services that violates our Terms & Conditions
- Violations of the law
Legal basis: performance of agreements och legal obligation.

Who we share personal information with

Payex- Data that is required to transact a payment.
Buyer/seller- Since Netauktion mediates goods the seller receives the buyers information and vice versa in accordance with the accounting act.
The authorities- On request Netauktion can be forced by law and authority decision to give out certain information to e.g the Police.

FORUM AND GOVERNING LAW

All circumstances between VAKab on the one hand and the client (seller) or buyer on the other hand shall be regulated in accordance with Swedish law and in the event of a dispute the action may only be brought where VAKab has its registered office unless otherwise applies under mandatory law.

CHANGES OF TERMS AND CONDITIONS

VAKab/Netauktion reserves the right to change any terms and conditions.

CUSTOMER SERVICES

Customer services can be reached by mail and all emails are normally answered within 24 hours.

Monday to Friday 09.00 – 18.00.
Closed for lunch 12.00 - 13.00

Alternatively contact us via email info@netauktion.se